SS OU: xray
SS OU: CTC
SS OU: xtra$hine
SS DOU: Stratos
SS LC: LilyAC
SM OU: Christo
ORAS OU: Blarghlfarghl
BW OU: Luigi
DPP OU: Mannat
ADV OU: ima
GSC OU: snagvos
RBY OU: leo
Subs: Aurella, Kiichikos