Pikachu-Starter  
Level: 50  
Naive Nature  
- Thunderbolt  
- Splishy Splash  
- Floaty Fall  
- Zippy Zap