Hydreigon 
Tera Type: Fire  

Abomasnow  
Tera Type: Water  

Pawmot 
Tera Type: Electric

Talonflame 
Tera Type: Ghost  

Gastrodon-East 
Tera Type: Ground  

Tinkaton 
Tera Type: Steel